Imunizare la început de an școlar

Imunizare la început de an școlar

Art. 1 Organizatorul campaniei;

Organizatorul acestei campanii este SC ROPHARMA SA, cu sediul în Braşov,  str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr.  J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentată legal prin dr. Fărm. Mihai Miron – Preşedinte – Director General, având numărul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi pus la dispoziţia oricărui participant la campanie, pentru consultare, în farmaciile Ropharma participante. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimbă prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

Art. 2  Perioada campaniei;

Campania se desfăşoară în perioada 5 septembrie – 30 septembrie 2018, în limita stocului disponibil.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a prelungi sau reduce perioada de desfăşurare a Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa publicul.

Art. 3 Aria de desfăşurare a programului;

Campania este organizată şi se desfăşoară în toate farmaciile Ropharma

Art. 4 Produse participante la campanie;

Participa la aceasta campanie produse:

-          Epid Propolis Flu junior,

-          Epid Propolis Immunepid Junior,

-          Epid Propolis jr,

-          Activit Colostru Premium

Art. 5 Condiţii de participare;

Poate participa la campanie orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România cu vârsta de peste 18 ani, posesor de card Ropharma (cu excepţia angajaţilor Organizatorului şi ai celorlalte societăţi implicate în organizarea şi desfăşurarea Campaniei, precum şi membrii familiilor acestora - soţi/soţii şi rudele de gradul întâi ale acestora). Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. 

Art. 6 Mecanismul campaniei;

Fiecare participant care achiziţionează pe perioada campaniei produse enumerate la art. 4, va primi o reducere de 20%. Acesta se va reflecta pe bonul fiscal.

Campania este valabilă în limita stocului disponibil.

Aceasta campanie nu se poate cumula cu alte promoţii în desfăşurare sau cu beneficiile cardului de fidelitate.

 

Art. 7 Litigii;
În cazul unor potenţiale litigii apărute intre Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente romane.

Art. 8   Protecţia cu caracter personal

Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate de desfăşurarea activităţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, adresă, număr de telefon,profesie, adresă de e-mail, data naşterii.

Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de legislaţia în vigoare.

Informaţiile vor fi folosite în scopul unor acţiuni de marketing şi publicitate respectiv eliberarea cardurilor de fidelitate, acordarea unor reduceri în baza cardurilor de fidelitate,organizare de tombole, acordare de cadouri şi vouchere pe bază de proces verbal sau tabel de evidenta conform politicii Organizatorului şi a notificării dumneavoastră desprepromotiile din Farmaciile ROPHARMA şi site-urile www.ropharma-healthcare.rowww.farmaciile-ropharma.ro;

Pentru protecţia datelor dumneavoastră, Ropharma SA a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat şi sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecţiei datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecinţă un risc major pentru drepturile şi libertăţile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

 În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal-de a obţine în mod gratuit, din partea SC ROPHARMA  SA, o confirmare a faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  2. Dreptul la rectificare asupra datelor-dreptul persoanei vizate de a cere în mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc;
  3. Dreptul de a şterge datele prelucrate- aveţi dreptul de a solicita în mod gratuit societăţii SC ROPHARMA SA, ştergerea datelor personale care vă privesc, iar SC ROPHARMA  SĂ are obligaţia de a şterge datele personale care vă privesc, în oricare din următoarele situaţii:
  • datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimţământului pe baza căruia au fost prelucrate;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ;
  1. d. Dreptul de a solicita SC ROPHARMA SArestrictionarea prelucrării datelor personale- aveţi dreptul de a obţine din partea noastrarestrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

- a prelucrării inexacte

- a prelucrării ilegale

- a exercitării dreptului la opoziţie

  1. Dreptul de portabilitate a datelor- reprezintă dreptul de a primi datele cucaracter personal care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat manifestându-vă consimţământul expres, în structura utilizată de noi în mod current şi totodată aveţi posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putând cere transmiterea acestor date direct de la noi către celălalt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

f.Dreptul la opoziţie -reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune oricând, în mod gratuit, unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri

  1. Dreptul de a se adresa cu o plângere Autorităţii de Supraveghere,în cazul în care apreciază ca prelucrarea datelor cu caracter personal încalca regulamentul UE 2016/679 (GDPR)

Participanţii au dreptul de a-şi retrage oricând consimţământul privind prelucrarea datelor personale, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului, până la acea dată.

În ceea ce priveşte datele personale participanţii au posibilitatea de a-şi exercita oricare dintre drepturile menţionate, prin intermediul unei cereri scrise, datate şi semnate, adresată Organizatorului la adresa din Braşov, str. Iuliu Maniu nr 55, etaj 1, sau la adresa de e-mail protectiadatelor@ropharma.ro;

În cererea formulată participantul poate menţiona dacă doreşte ca informaţiile să-i fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi poştă electronică sau printr-un serviciu de curierat care să asigure predarea corespondentei numai personal.

Prin completarea formularului de participare la Programul de Fidelizare, participanţii îşi exprima consimţământul expres cu privire la respectarea termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi la înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a societăţii SC ROPHARMA SA,  în scopul acordării unor discount-uri conform politicii Organizatorului, pentru acţiuni de marketing, inclusiv pentru a primi informaţii despre promoţiile Organizatorului .

Totodată, participanţii confirmă faptul că au fost informaţi cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, şi că sunt de acord că aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate şi utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii Organizatorului. Datele personale solicitate prin formularul de înscriere au un caracter obligatoriu. Refuzul de a furniza datele solicitate prin formularul de înscriere duce la imposibilitatea eliberării cardului de fidelitate. Datele solicitate prin formularul de înscriere nu se transfera în străinătate, unor terţi sau împuterniciţi;

Art. 9 Încetarea campaniei

Prezenta campanie promoţională poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare sau în cazul imposibilităţii Organizatorului , din motive independente de voinţa sa de a continua prezenta Campanie.  Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişată de Ropharma SA în farmaciile Ropharma participante, într-un loc vizibil. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial

Art. 10 Regulamentul programului;

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata promoţiei în fiecare farmacia participantă la campanie. Prin participarea la aceasta campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Vezi totate...

Produse Participante:

Categorii: